Om VOC

VOC’er kan være kræftfremkaldende og er mere almindelige, end de fleste forestiller sigMange dufte og lugte skyldes VOC’er, der kan være kræftfremkaldende.

De fleste dufte og lugte skyldes VOC’er, flygtige organiske forbindelser. Derfor spiller VOC’er da også en vigtig rolle i naturen, hvor det danner basis for bl.a. kommunikationen mellem planter, men kan også være skadelige for vores sundhed eller skade miljøet.

VOC er er en forkortelse, der står for Volatile Organic Compounds. Eller på dansk: Flygtige organiske forbindelser. Udtrykket anvendes oftest i forbindelse med luftforurening og atmosfærekemi, og dækker over en række organiske forbindelser, der fortrinsvis optræder i dampform.

Mange af disse stoffer, bl.a. benzen, er kræftfremkaldende. Der gøres derfor meget, både herhjemme og internationalt, for at begrænse udslip af VOC. Det har bl.a. udmøntet sig i krav om katalysatorer på biler.

Der er såvel naturlige kilder, bl.a. afdampning af såkaldte terpener fra planter, som menneskeskabte, f.eks. ufuldstændig forbrænding af benzin og dieselolie fra bl.a. køretøjer, til dannelsen af VOC’er.

VOC fordamper nemt

Et kendetegn ved flygtige organiske forbindelser er, at de let fordamper ved stuetemperatur og normaltryk. Det skyldes at deres såkaldte kogepunkt er så lavt, at VOC-molekyler fordamper fra stoffets væske- eller faststoffase og blandes med den omgivende luft (flygtighed).

Et godt eksempel er stoffet formaldehyd, der fordamper fra bl.a. maling og frigøres fra materialer som kvarts. Det har nemlig et kogepunkt på blot -19 oC. Her kan du blive klogere på formaldehyd.

I EU defineres VOC’er som ”enhver organisk foirbindelse som har et kogepunkt på mindre eller lig med 250 oC målt ved normaltryk”. Normaltryk er det gennemsnitlige lufttryk af jordens atmosfære ved havets overflade, og regnes normalt for at være 1 bar (100 kPa).

Forekomster

Byggematerialer og møbler afgiver VOC’er, ligesom overfladebehandling af gulve, vægge og lofter kan bidrage. Afgivelsen af stofferne er højere, når temperatur og luftfugtighed øges. Til gengæld falder niveauerne normalt inden for nogle måneder.

De ting, vi foretager os indendørs, bidrager desuden til afgivelsen af VOC’er i indeklimaet. F.eks. hvis der ryges indenfor eller der benyttes f.eks. rengøringsmidler og kosmetik. Også madlavning bidrager. Alle kan de føre til høje niveauer af enkelte flygtige stoffer.

Men også udeluften kan bidrage til mængden af VOC’er. Her spiller særligt trafikforurening ind.

Få foretaget en VOC-undersøgelse
Vores bygningsingeniør med speciale i indeklima kan teste for og give et øjebliksbillede af t-VOC, CO2, relativ luftfugtighed og temperatur i boligen eller virksomheden. Kontakt os på tlf. 31 11 90 00 eller info@agx.dk for at høre nærmere.
 
Du kan også selv teste for VOC.
Call Now Button